Voertuigverzekering

De verplichte BA autoverzekering vergoedt de schade aan je verzekerde voertuig nooit. Daarvoor bestaat er een specifieke (niet-verplichte) verzekering die je ter aanvulling kunt onderschrijven. Met deze verzekering kunnen herstellingskosten aan of verlies van het voertuig – binnen de in het contract aangegeven grenzen – terugbetaald worden, ongeacht of je al dan niet verantwoordelijk bent.


Je bepaalt het tarief en de inhoud van dergelijke voertuigverzekeringen zelf. Hieronder vind je alvast de gemeenschappelijke kenmerken.


Hoofdeigenschappen voertuigverzekering

  • Het aan te geven bedrag moet beantwoorden aan de catalogusprijs verminderd met de belastingen op het voertuig in nieuwe staat, zonder rekening te houden met een eventuele teruggave of vermindering bij de aankoop. Ook de opties en andere toebehoren worden in de kost verrekend. Niet iedere verzekeraar verzekert alle opties.


  • Het aangegeven bedrag moet gelijk zijn aan het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij weerhouden wordt. Als het aangegeven bedrag lager is, betaalt de maatschappij bij een schadegeval slechts een deel van de schade. Als het aangegeven bedrag bijvoorbeeld 80% van de norm bedraagt, zal ook slechts 80% van de schade uitgekeerd worden.


  • Verzekeraars bepalen zelf in welke gevallen ze de schade aan een verzekerd voertuig schadeloos stellen. Gewoonlijk bieden ze twee types contracten aan. Een Mini Omnium (ook wel Multirisk genoemd) voorziet dat de maatschappij tussenkomt bij schade ingevolge brand (incl. ontploffing, elektriciteitsrisico), diefstal, glasbraak, contact met dieren of natuurkrachten (bv. overstroming, aardbeving, hagel, storm …). Een Maxi Omnium voegt ook ongevalsschade en vandalisme toe aan de waarborgen.


  • Een expertise maakt uit of het voertuig nog hersteld kan worden. In het geval van technisch totaal verlies kan het voertuig niet meer hersteld worden omdat er vitale onderdelen geraakt zijn. Economisch totaal verlies betekent dat de herstellingskosten veel te hoog zijn in verhouding tot de waarde van het voertuig vóór het ongeval. In de polis definieert elke verzekeraar economisch totaal verlies verschillend. Als het voertuig hersteld kan worden, betaalt de maatschappij de herstellingskosten die door de expert worden vastgesteld, inclusief btw. Wordt het voertuig als totaal verloren beschouwd, dan betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde, inclusief btw.


  • De verzekerde waarde is gelijk aan de waarde die bij de onderschrijving van het contract moet worden aangegeven (zie supra), verminderd met een maandelijks afschrijvingspercentage. Dat percentage is vaak forfaitair. Het is dus niet gekoppeld aan de staat van het voertuig of het aantal afgelegde kilometers. Iedere verzekeraar stelt een of meerdere combinaties voor.


  • Voorbeeld: Afschrijving van 0% gedurende de eerste zes maanden, en daarna 1% gedurende 54 maanden, te beginnen vanaf de datum van inverkeerstelling. Aangegeven waarde van een voertuig 15.000 EUR. Totaal verlies in de vijfde maand; de verzekerde krijgt € 15.000 + btw. Totaal verlies in de 24e maand; de verzekerde krijgt € 12.300 + btw.

  • Bij ongevalschade of vandalisme kan men in het algemeen rekenen op een vrijstelling van 2 à 3 procent van het verzekerde bedrag. Bij diefstal moet het verlies van het voertuig – naargelang het contract – binnen de 20 à 30 dagen na aangifte van het schadegeval vergoed worden. De maatschappijen zorgen intussen voor een vervangvoertuig.


  • De verzekeraars bepalen het tarief van de verzekering zelf. Om de premie van een Maxi Omnium te bepalen hanteren ze vaak de volgende criteria: de gekozen verzekerde waarde voor vergoeding van een totaal verlies, het bedrag van de vrijstelling, de ‘Bonus Malus’ (dit is de graad die de verzekerde heeft in de BA-verzekering), het type voertuig, de leeftijd en/of de verblijfplaats van de voornaamste bestuurder, … Vanaf een verzekerd bedrag van meestal € 15.000 eisen de verzekeraars de aanwezigheid van een anti-diefstalsysteem. De taksen bedragen 26,75%.


De meerwaarde van een makelaar in verzekeringen

Je makelaar in verzekeringen wendt al zijn professionaliteit en vakbekwaamheid aan om je de voertuigverzekering aan te bieden dat het best aansluit bij je behoeften, bijvoorbeeld om bij totaal verlies het maximum van de investering te recupereren, om bij diefstal zo snel mogelijk een vergoeding te krijgen, om tijdens de wachttijd gratis over een vervangvoertuig te beschikken, om het contract met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aan te wijzen…